Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi
“[YİĞİT AVM]”
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.GENEL


Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu
Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“Yiğit AVM” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

 


2. BAŞVURU YOLU


Siz veri sahipleri, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirket’imize, KVKK 'nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer
yöntemlerle:

☐ İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyası İstiklal Mah. Alemdağ Cad. No:184 Ümraniye/İstanbul adresine şahsen başvurarak,
☐ İşbu veri sahibi başvuru formunu doldurulması akabinde kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize ([email protected]) veya güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak ([email protected]e-posta adresine,
☐ İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını [email protected] e-posta adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

iletebilirsiniz.

 

 


3. VERİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER


KVKK’ nın ilgili maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili olarak, sizleri tanıyabilmemiz ve Yiğit AVM tarafından gerekli araştırma, değerlendirme ve çözümlemeleri yapabilmemiz amacıyla aşağıdaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurmanızı rica ederiz:

 

BAŞVURUCUNUN BİLGİLERİ
Ad ve Soyad*
T.C. Kimlik Numarası*
Adres*
Telefon Numarası*
E-posta Adresi*

 

*Doldurulması zorunlu alanlar.

Yukarıda tarafımıza sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu formun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi ve sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.
Yiğit AVM ile olan ilişkinize dair uygun olan seçeneği işaretleyerek, mevcut ilişkinin hâlen devam edip etmediğini aşağıdaki boşlukta belirtiniz.

 

Veri Konusu Kişi Grubu Açıklama (Varsa Yazınız)
☐ Çalışan ☐ İş Ortağı
☐ Çalışan Adayı ☐ Stajyer
☐ Eski Çalışan ☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi ☐ Tedarikçi
☐ Toplantı Katılımcısı ☐ Diğer
 

 

 

4. VERİ SAHİBİNİN TALEPLERİ

Veri sahibi olarak, KVKK ’nın 11. ve 13. maddeleri kapsamında bilgi sahibi olmak istediğiniz durum/durumlar için lütfen aşağıda yer verilen listedeki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

 

Başvurucunun Talepleri Gereken Bilgi/Belge
1. Kişisel verilerimin Yiğit AVM tarafından işlenip
işlenmediğini öğrenmek istiyorum
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.
2. Yiğit AVM tarafından kişisel verilerimin hangi
amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.
3. Yiğit AVM tarafından kişisel verilerimin
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek istiyorum.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.
4. Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya
yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, aktarılan
üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Özel bir veri türüne dair bilgi almak istiyorsanız lütfen belirtiniz.
5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği
düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu
bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.
6. Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel
verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de
düzeltilmesini istiyorum.
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğünüz bilgileri ve bu
bilgilerin doğrusunun nasıl olması gerektiğini lütfen belirtiniz.
7. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle
silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Bu talebinize konu verilerin hangi veriler olduğunu ve aleyhinize
olduğunu düşündüğünüz sonucun ne olduğunu belirtiniz, bu
hususlara ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form
ekinde yer veriniz.
8. Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle
aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de
silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
Bu talebiniz, kişisel bilgilerinizin yalnızca bir kısmına ilişkin ise
bunların hangi veriler olduğunu ve bu talebinizin gerekçesini
tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte belirtiniz, bu hususlara
ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer
veriniz.
9. Yiğit AVM tarafından işlenen kişisel verilerimin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine
bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
Bu talebinizin gerekçesini ve bilgi alma talebinize ilişkin
durumun sonucunu belirtiniz, bu hususlara ilişkin tevsik edici
bilgi ve belgelere lütfen Form ekinde yer veriniz.
10. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi
nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep
ediyorum.
Bu talebinizin gerekçesini ve uğradığınızı düşündüğünüz zararı
aşağıdaki boşlukta belirtiniz; bu hususlara ilişkin tevsik edici
bilgi ve belgelere (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya
mahkeme kararları) lütfen Form ekinde yer veriniz.
11.Diğer Lütfen buraya yukardaki opsiyonlarda sunulmamış ancak
talebiniz olan konuyu kısaca açıklayıp belirtiniz.

 

Veri sahibi adına 3. kişiler tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu form ile birlikte Noter tarafından onaylanmış vekâletnamenin, velayet/vesayet altında bulunan çocuklar adına yapılacak başvurularda ise işbu form ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Yiğit AVM’ ye ulaştığı tarihten itibaren  içinde, Yiğit AVM, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler, veri sahibi olduğunuzun teyit
edilmesini müteakip derhal imha edilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin KVKK madde 13/2’de belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

 

5. VERİ SAHİBİNİN TALEBİNİN SONUÇLANDIRILMASI


Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13.
maddesi uyarınca, yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz:

Başvuruma ilişkin sonucun e-posta adresime gönderilmesini istiyorum. ☐
Başvuruma ilişkin sonucun posta aracılığı ile gönderilmesini istiyorum. ☐
Başvuruma ilişkin sonucun kayıtlı elektronik posta (KEP) adresime ile gönderilmesini istiyorum. ☐

Talepleriniz Yiğit AVM tarafından ücretsiz sonuçlandırılacak olup, cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

6. VERİ SAHİBİ BEYANI


KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel
ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
Bu başvuru formu, Şirket’imiz tarafından işlenen verilerinizin tespiti ve başvurunuza doğru ve eksiksiz olarak yasal süre içerisinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirket’imiz başvurunuz neticesinde değerlendirme yaparken, kimlik
doğrulama için bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu başvuru formu kapsamında, başvurucu bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması
durumunda Şirket’imiz yanlış bilgi ve yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
Ayrıca başvuru sonucu Şirket’in ilave bilgi talep etmesinin gerekli olabileceğini ve yapılan işlemin bir maliyet gerektirir mahiyette olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerektiği konusunda
aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.  

 

Veri Sahibi                            
Adı ve Soyadı  
Başvuru Tarihi  
İmza  

 

İşbu başvuru formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklardan doğan talepleriniz için düzenlenmiştir. Bu talepler 6698 sayılı Kanun’un 11. ve 13. maddeleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesindeki “Başvuru Usulü” kapsamında yürütülmektedir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR