YİĞİT ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI
İNŞ.TUR.SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
KAPALI SİSTEM KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği


İşbu “Kapalı Sistem Kamera Kayıt Sistemleri ’’ Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnş.Tur.San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. (“Şirket veya Yiğit AVM”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel verileriniz, Atatürk Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresinde mukim,İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 468950 ticaret sicil numaralı Yiğit Alışveriş Merkezleri Dayanıklı Tüketim Malları İnş.Tur.San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, işyeri ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, işyeri ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklanmıştır.

 

Kişisel Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği
Kamera kayıtları; Çalışan, çalışan adayı, ürün veya hizmet alan kişi , Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı tedarikçi çalışanı/yetkilisi, stajyer, hissedar/ortak, kamu görevlisi, toplantı katılımcısı ve ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri
Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Stajyer, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Hissedar/Ortak, Çalışan
Çalışan Adayı, Kamu Görevlisi, Toplantı Katılımcısı, Diğer 3. Kişiler
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1.Şirket lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte Kapalı devre güvenlik kameraları tarafından elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin  Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin  Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

Kişisel Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Veri
Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri
Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Tedarikçi Yetkilisi, Tedarikçi Çalışanı, Stajyer, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Hissedar/Ortak, Çalışan, Çalışan Adayı, Kamu Görevlisi, Toplantı Katılımcısı, Diğer 3. Kişiler
Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği 1.Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri ilgili cihazlardan elde edilmektedir.
Kişisel Verinin İşlenme Amacı İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, sözleşmenin ifası gereği iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.


İşbu ‘Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, yurtiçinde bulunan iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanız/olumlu aksiyonunuz dahilinde kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. Daha ayrıntılı bilgi almak için 5. maddede sıralanan haklarınızı kullanarak tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Şirket fiziksel mekanlarının ziyaret edilmesi, ziyaretçi kayıtlarının toplanması ve güvenlik kamera kayıtları suretiyle toplanmaktadır.


Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, www.yigitalisveris.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Atatürk Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected] KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR