KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

      Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı ;

Yiğit Alışveriş Merkezleri Day. Tük. Mal. İnş. Tur. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti..’nin topladığı kişisel verilerin mahiyeti, kullanılması, paylaşılması, güvenliğinin sağlanması ve saklama süresi konularında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirket politika ve uygulamaları hakkında bilgi verme amaçlıdır.

 

      Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Kişisel Veri Toplama Yöntemi ;

 

a)      Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Müşterileri faydalandırmak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; kişisel verileri tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri (cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum, vb) kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla toplamakta ve işlemektedir.

 

b)      İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat olmak üzere gerekli kayıt, bildirim ve başvuruları tamamlamak, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel veriler talep edilmektedir.

c ) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatına        istinaden Şirketimizin elde ettiği ve edeceği ya da Şirketimiz ile paylaştığınız ve paylaşacağınız kişisel her türlü bilginin , aşağıda açıklanan çerçevede 6698 Sayılı Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” anlamını taşımaktadır.

 

      Kişisel Verilerin İşleme ve Saklama Şartları ;

Talep edilen kişisel veriler; Şirketimiz hizmetlerinden yararlanabilmeniz için açık rızanızla ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçlarına göre gereken tüm bilgi güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla işlenerek saklanacaktır.

 

      İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı;

İşlenen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin faydalandırılması amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, “Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması amacıyla iş ilişkisi içinde olduğumuz şirketler, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

      Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerimizin Hakları; 

 

KVKK 11. Maddesine göre şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklar, KVKK madde 28’de belirtilen istisnalarla sınırlandırılmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVK Kanunu’nun ilgili hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler . Yiğit Alışveriş Merkezleri Day. Tük. Mal. İnş. Tur. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile KVKK’ nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını "İstiklal Mah. Alemdağ cd. No:184 Yiğit İş Merkezi Ümraniye/İSTANBUL" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.
Kabul Ediyorum